เชื่อมฐานข้อมูลไม่ได้ :: Database Connecting Error

"; } /* $host="localhost"; $user="root"; $pw="root"; $dbname="cu_suggest"; $c = mysql_connect($host, $user, $pw); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES tis620"); if (!$c) { // echo "
"; echo "

เกิดความขัดข้องบางประการ ขออภัยในความไม่สะดวก

"; echo "

ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข

"; exit (); }*/ ?> 2500) { $y=$y; }else{ $y=$y+543; } $displaydate="$d $m $y"; return $displaydate; } /**********/ function b_date ($x) { $thai_m=array("มกราคม", "กุมภาพันธ์", "มีนาคม", "เมษายน", "พฤษภาคม", "มิถุนายน", "กรกฎาคม", "สิงหาคม", "กันยายน", "ตุลาคม", "พฤศจิกายน", "ธันวาคม"); $date_array=explode("-",$x); $m=$date_array[0]-1; $d=$date_array[1]-1+1; $m=$thai_m[$m]; $b_date="$d $m"; return $b_date; } function f_date ($x) { $f_thai_m=array("มกราคม", "กุมภาพันธ์", "มีนาคม", "เมษายน", "พฤษภาคม", "มิถุนายน", "กรกฎาคม", "สิงหาคม", "กันยายน", "ตุลาคม", "พฤศจิกายน", "ธันวาคม"); $date_array=explode("-",$x); $y=$date_array[0]; $m=$date_array[1]-1; $d=$date_array[2]; $m=$f_thai_m[$m]; if($y>2500) { $y=$y; }else{ $y=$y+543; } $f_date="$d $m $y"; return $f_date; } } //end $lan ///////////////////////// function DateFormat($timestamp) { // $timestamp += (7*60)*60; list($mday,$month,$year,$hour,$minutes,$second) = split("( )",date("d-m-Y H:i:s ",$timestamp)); $newdate = "$mday $month $year $hour $minutes $second"; return $newdate; } function TimeFormat($timestamp) { // $timestamp += (7*60)*60; list($hour,$minutes,$second) = split("( )",date("H:i:s ",$timestamp)); $newtime = "$hour $minutes $second"; return $newtime; } /**********/ function Zing($temp){ $wordrude=array("fuck","dick","f.u.c.k","d.i.c.k","สัดหมา","เย็ด","แม่ง","แตด", "หี", "ควย") ; $wordchange = ("xxx") ; for ( $i=0 ; $i",$string); $string=eregi_replace("\\[b\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[/b\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[i\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[/i\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[u\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[/u\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[center\\]","
",$string); $string=eregi_replace("\\[/center\\]","
",$string); $string=eregi_replace("\\[list\\]","
 • ",$string); $string=eregi_replace("\\[/list\\]","
 • ",$string); $string=eregi_replace("\\[ul\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[indent\\]","
  ",$string); $string=eregi_replace("\\[/indent\\]","
  ",$string); $string=eregi_replace("\\[qt\\]","

  ",$string); $string=eregi_replace("\\[qt=([^\\[]*)\\]","
  \\1
  ",$string); $string=eregi_replace("\\[/qt\\]","
  ",$string); $string=eregi_replace("\\[le\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[/le\\]","",$string); // $string= eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])","\\1://\\2\\3",$string); $string=eregi_replace("\\[img\\](http://[^\\[]+)\\[/img\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[img w=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/img\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[img h=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/img\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[img=([^\\[]*)\\,([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/img\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[img=([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/img\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[mail\\]([^\\[]*)\\[/mail\\]","\\1",$string); $string=eregi_replace("\\[mail=mailto:([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/mail\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[email\\]([^\\[]*)\\[/email\\]","\\1",$string); $string=eregi_replace("\\[email=mailto:([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/email\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[url\\]www.([^\\[]*)\\[/url\\]","www.\\1",$string); $string=eregi_replace("\\[url=http://([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/url\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[url=https://([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/url\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[url=([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/url\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[url\\]([^\\[]*)\\[/url\\]","\\1",$string); $string=eregi_replace("\\[www=http://([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/www\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[www=https://([^\\[]+)\\]([^\\[]*)\\[/www\\]","\\2",$string); $string=eregi_replace("\\[www\\]([^\\[]*)\\[/www\\]","\\1",$string); $string=eregi_replace("\\[wmv=([^\\[]*)\\,([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/wmv\\]"," ",$string); $string=eregi_replace("\\[wmv\\]([^\\[]*)\\[/wmv\\]"," ",$string); $string=eregi_replace("\\[wma=([^\\[]*)\\,([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/wma\\]"," ",$string); $string=eregi_replace("\\[wma\\]([^\\[]*)\\[/wma\\]"," ",$string); $string=eregi_replace("\\[flash=([^\\[]*)\\,([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/flash\\]"," ",$string); $string=eregi_replace("\\[flash\\]([^\\[]*)\\[/flash\\]"," ",$string); $string=eregi_replace("\\[embed=([^\\[]*)\\,([^\\[]*)\\]([^\\[]*)\\[/embed\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[embed\\]([^\\[]*)\\[/embed\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[quote\\]","
  ",$string); $string=eregi_replace("\\[quote=([^\\[]*)\\]","
  \\1",$string); $string=eregi_replace("\\[/quote\\]","
  ",$string); $string=eregi_replace("\\[size=([^\\[]*)\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[/size\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[color=([^\\[]*)\\]","",$string); $string=eregi_replace("\\[/color\\]","",$string); return $string; } ?> เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Comments and Suggestions, Chulalongkorn University
   
  Log in เข้าระบบ      

   
  เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด ()

       หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
  อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
  | รวมทุกกลุ่ม |

  แสดงหน้านี้ หัวข้อ   จากทั้งหมด 0 หัวข้อ || ตอบแล้ว ข้อความ   จาก 0 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
  หน้า:  
  แสดงหน้านี้ หัวข้อ   จากทั้งหมด 0 หัวข้อ || ตอบแล้ว ข้อความ   จาก 0 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
  หน้า: