Log in เข้าระบบ      

 
เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ส่งมาล่าสุด (ระบบประกันคุณภาพ)

     หลากหลายทรรศนะเพื่อจุฬาฯของเรา
อ่านข้อความความคิดเห็น/เสนอแนะที่ส่งเข้ามาทั้งหมดหรือเลือกตามกลุ่มย่อย
| รวมทุกกลุ่ม | นิสิต/บัณฑิต/กิจการนิสิต | อาจารย์/บุคลากร | หลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการการศึกษา | วิจัย/บริการวิชาการ |
| ระบบประกันคุณภาพ | อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย/ทรัพย์สิน | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/สารนิเทศ | งบประมาณ/การเงิน/การคลัง/พัสดุ | รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | อื่น ๆ |

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 41 หัวข้อ || ตอบแล้ว 36 ข้อความ   จาก 31 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3  
 ขอชมเชย เจ้าหน้าที่หน่วย รปภ. มารยาทดีมาก  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: บุญธรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
ขอชมเชย เจ้าหน้าที่หน่วย รปภ. มารยาทดีมาก
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ต้องจัดให้มีการสอบ  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: พิศสมัย ไมตรีจิตต์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ต้องจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่าเครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรง จำเป็นต้องจ้างหน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐ และเอกชนสอบเทียบให้ ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก เป็นไปได้หรือไม่ว่าหน่วยงานภายในจุฬาฯ จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถถึงขั้นรับสอบเทียบได้เอง ถ้ามี ขอให้แจ้งให้รับทราบบ้าง ที่สำคัญต้องการให้ส่วนประกันคุณภาพจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมาตรวิทยา เพื่อให้บุคลากรของเรามีความรู้ทางด้านนี้ ในหน่วยงานของดิฉันก็มีปัญหาในการอ่านแปลความหมายจากใบรับรองการสอบเทียบ เนื่องจากไม่เข้าใจ ทำให้ใช้ประโยชน์จากใบรับรองไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/0)       

 ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬา ฯ วันก่อน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: อาจารย์จุฬา ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬา ฯ

วันก่อนต้องจัดทำเอกสารการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬา ฯ แล้วพบว่า

ข้อ 7.1 ความว่า มีการบริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน
7.1.1 นิสิตและบัณฑิต
7.1.2 วิชาการ
7.1.3 วิจัย
7.1.4 บุคลากร
7.1.5 การเงิน การงบประมาณ
7.1.6 การพัสดุ / ครุภัณฑ์
7.1.7 อาคารสถานที่
และข้อ 7.2 มีระบบสารสนเทศที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับคณะและ/หรือสามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสู่เครือข่ายสากล

ระบบสารสนเทศข้างบนนี้ผมทราบว่าจุฬา ฯ ได้ทำระบบที่ส่วนกลางไปแล้วในข้อ 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 และ สองข้อแรกคณะต่าง ๆ ก็จัดทำให้เชื่อมโยงกับจุฬา ฯ ได้

แต่ข้ออื่น ๆ ที่จุฬา ฯ มีข้อมูลบ้างแล้ว เช่น 7.1.1 นิสิตและบัณฑิต ข้อมูลนิสิตเก็บโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ส่วนข้อมูลบัณฑิต ส่วนหนึ่งเก็บโดยบัณฑิตวิทยาลัย คือข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา และอีกส่วนก็มีหน่วยงานเก็บให้ สกอ. คือ ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต ที่เก็บในเวลาที่นิสิตมาซ้อมรับปริญญา

ทั้งหลายนี้ สิ่งที่จุฬา ฯ ควรทำ คือวางแผนไปข้างหน้าว่าจะให้เก็บข้อมูลกันอย่างไร เก็บอะไรบ้าง เช่น

ข้อมูลนิสิต ให้สำนักทะเบียนส่งส่วนที่ได้รวบรวมไว้ไปให้คณะต่าง ๆ แล้วคณะต่าง ๆ จะไปเก็บอะไรเพิ่มอีกก็ได้ แต่ให้ทำให้อยู่ในฟอร์แมตเดียวกัน และสิ้นปีแต่ละปีอาจขอให้ส่งข้อมูลที่ทันสมัยแล้วกลับสำนักทะเบียน

ข้อ 7.1.2 ข้อมูลวิชาการ ถ้าเข้าไปสำรวจข้อมูลรายวิชาดี ๆ จะพบว่าหลักสูตรที่ปรับปรุงไป ไม่ได้ถูกนำไปปรับปรุงรายวิชาด้วย ดังนั้นข้อมูลรายวิชา ก็จะเป็นข้อมูลที่มีในครั้งที่ได้จัดทำข้อมูลเป็นครั้งแรก

ข้อ 7.1.3 ข้อมูลวิจัย เท่าที่เก็บไว้ ก็เก็บแบบอะไรก็บอกไม่ถูก เช่น คนที่มีชื่อเป็นลำดับที่สองในโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลรัชดาภิเษกสมโภชและมีผู้วิจัยเพียง 3 คน ในปีเก่า ๆ หน่อย ให้หาให้ตายก็หาไม่พบ เพราะคนเก็บข้อมูลเก็บเฉพาะชื่อคนแรกไว้เท่านั้น ยังดีที่ปีหลัง ๆ เก็บชื่อของทุกคนไว้ แต่ข้อมูลนี้ถ้าหาให้ดี ก็ยังหาในกระดาษได้ และสมควรนำไปปรับปรุงข้อมูลปีเก่า ๆ ให้ครอบคลุมด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลนักวิจัย ก็เก็บโดยไปยืมการแบ่งสาขาวิชามาจากสภาวิจัยแห่งชาติ อาจารย์ทางจิตวิทยาหลายคนบ่นว่าพวกเขาถูกจัดไปอยู่ในสังกัดสังคมวิทยา ทั้งที่นักสังคมวิทยาเขาก็ไม่ค่อยชอบนัก เวลาที่มีการเขียนโครงการทางจิตวิทยาไปขอทุนจากสภาวิจัย ฯ เขาส่งเข้าไปที่สาขาปรัชญาครับ ไม่ได้ส่งเข้าไปที่สาขาสังคมวิทยา ถ้ายังไงไปเอา ISCED Codes ของ UNESCO มาใช้ก็ยังดี (ดู ต.ย. ข้อมูลการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ที่ สกอ. จัดทำทุกปี)

ข้อ 7.1.4 ข้อมูลบุคลากร จุฬา ฯ พยายามทำมาประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลย

สรุปรวมความแล้ว ทั้งหลายแหล่นี้ ไม่ใช่ฝ่ายประกันคุณภาพหลักสูตรมีหน้าที่เขียนดัชนีชี้วัด ก็เขียนไป ส่วนฝ่ายอื่น ๆ จะทำอะไร ประสานกันหรือไม่ ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่าย ทั้งที่ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องทำเองหมดทุกเรื่อง แต่มหาวิทยาลัยต้องมีการประชุมพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาพว่า ใครควรทำอะไร เมื่อใดบ้าง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ดิฉันเคยเป็นผู้หนึ่งที่ดีใจเป็นอย่างมากที่จุฬาฯมีร  
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: อาจารย์คนหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549
ดิฉันเคยเป็นผู้หนึ่งที่ดีใจเป็นอย่างมากที่จุฬาฯมีระบบประกันคุณภาพ เมื่อไปรับบริการในหน่วยงานที่ผ่านระบบประกันคุณภาพ เช่น สถาบันวิทยบริการ ก็ประทับใจในการให้บริการมากค่ะ แต่ในคณะที่สังกัด มีการทำประกันคุณภาพเฉพาะกิจ ถึงเวลาที่ต้องถูกตรวจก็มีทำการต่างๆให้ผ่านการตรวจ ไม่ใช่ว่าทำอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น แล้วที่เขียนก็ไม่ได้ทำจริง ยกเมฆเป็นฉากๆ auditor ลำบากใจมาก ก็ถูกขอร้องให้รับการแต่งเติมข้อมูลเพื่อแก้ไข เมื่อผู้ตรวจของมหาวิทยาลัยมา ก็ไม่พบอะไรที่ไม่เป็นไปตามระบบ เพราะได้แต่งไว้อย่างเนียนแล้ว
ในทางปฏิบัติที่เจอกันเนืองๆ งานของสำนักงานเลขาฯ มีปัญหามาก ดิฉันและอาจารย์หลายท่านเคยทำหนังสือเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ความผิดพลาดที่แล้วมาคงทำอะไรไม่ได้ ก็อยากได้การป้องกันการเกิดซ้ำ ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้ตามระบบประกันคุณภาพ แถมใครที่ทำหนังสือก็จะถูกติเตียน ถูกปฏิกริยาตอบโต้จากเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดกับอาจารย์คนหนึ่งที่เพิ่งกลับจากศึกษาต่อต่างประเทศ พบว่าเงินเดือนถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของใครก็ไม่ทราบ ทั้งที่ได้เคยส่งไปรษณีย์ยืนยันธนาคารเดิมมาแล้ว ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคณะก็โยนกันไปโยนกันมา ไม่มีใครในคณะ แสดงความรับผิดชอบหรือช่วยเหลือในการแก้ไข อาจารย์ท่านนั้นเล่าว่า มีเพียงกองคลังของมหาวิทยาลัยที่พยายามช่วยเหลือ และให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ความผิดของกองคลัง
ความผิดพลาดในลักษณะข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้นบ่อย จนรู้สึกว่า ไม่เห็นว่าระบบประกันคุณภาพจะมีประโยชน์อย่างไร และทำไปทำไม ในคณะที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพจริงๆ
ดิฉัยยังเชื่อมั่นในระบบ QA แต่ทำอย่างไรให้ทุกคณะทำอย่างจริงใจ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (0/4)       

 ดิฉันทำงานที่อาคารสถาบัน2 จุฬาซอย 62 มานานพอสมคว (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: ธนสร ตันศฤงฆาร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549
ดิฉันทำงานที่อาคารสถาบัน2 จุฬาซอย 62 มานานพอสมควรเห็นการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของผู้ที่ดูแลลานจอดรถบริเวณอาคารนี้ ซึ่งจะมีหลายๆหน่วยงาน เมื่อก่อนผู้ที่แลลานจอดรถค่อนข้างจะมีน้ำใจดูแลความเรียบร้อยของรถที่เข้าจอดในลาน หาที่จอดว่าง แนะนำที่จอดเมื่อรถเต็มลานจอด และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ช่วยเข็นรถ ให้เข้าหรือออกอย่างสะดวก เปิด-ปิดแผงกั้นเข้าที่จอดของบุคลากร หรือบางครั้งมีน้ำใจช่วยถือของให้เมื่อเห็นว่าของมาก แต่ปัจจุบันนี้ผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำหน้าที่แม้แต่หน้าที่ที่ควรจะรับผิดชอบโดยตรงโดยการนั่งเฉยๆ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ให้บุคลากรจุฬาฯหรือคนภายนอกลงมาปิด-เปิดที่กั้นเอง หาที่จอดเอง คิดเอาเองว่าจะจอดที่ไหน ดูเอาเอง ขับหาที่จอดเอง บางครั้งถามก็ได้รับคำตอบว่า " แหกตาดูเอาเองซิ " ซึ่งดิฉันได้รับฟังจากคนใกล้ชิดแล้วหดหู่ใจมากไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯจะปฏิบัติงานแบบนี้ ซึ่งบุคลากรหลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาเหล่านี้ จึงมีความคิดเห็นว่า
หัวหน้างานที่ดูแลรับผิดชอบควรจะรับทราบเรื่องแบบนี้ จะได้มีปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ เช่น มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและมีน้ำใจแก่บุคลากรหรือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่องานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อมิทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจุฬาฯ และเห็นว่าระบบประกันคุณภาพมีผลให้เกิดการพัฒนาจุฬาฯจริง
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: วารุณี ปัทมะศังข์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ดิฉันได้เข้าประชุมรับฟังเรื่อง แนวทางการตรวจระบบประกันคุณภาพแบบใหม่ 3 ครั้งแล้ว คิดว่าเข้าใจพอสมควร ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณท่านผู้ช่วยฯ อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์ รวมทั้งส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ ที่ได้แก้ไขและจัดทำแนวทางการตรวจประกันคุณภาพแบบใหม่ที่เข้าสู่เนื้องานจริง ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ "กรอบ" หรือระบบเท่านั้น นอกจากนี้ยังให้โอกาสหน่วยงานกำหนดจุดเน้นในการตรวจของตนเองได้ ดิฉันมีคำถาม 2 ข้อ ดังนี้
1. ต่อจากนี้ ส่วนประกันคุณภาพจะจัดอบรมผู้ตรวจทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะ
2. ส่วนประกันคุณภาพจะทำคู่มือคุณภาพ CU-QA 84 เล่มใหม่ออกมาใช่ไหมคะ คณะก็คงต้องปรับคู่มือคุณภาพของคณะให้สอดคล้องกัน
ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยฯ และทีมงานอีกครั้ง เป็นทีมงานที่เก่งและขยัน มีประสิทธิภาพจริงๆค่ะ
วารุณี ปัทมะศังข์
QMR คณะอักษรศาสตร์
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ควรจะแสดงสถานะการดำเนินงานนะครับ เมื่อมีเรื่อง (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: สายงานช่วยสอนผู้ไม่มีคนรู้จักในจุฬาฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548
ควรจะแสดงสถานะการดำเนินงานนะครับ
เมื่อมีเรื่องใด ๆ เสนอผ่านเข้ามาให้เว็บบอร์ดแห่งนี้ ทางฝ่ายประกันคุณภาพ ควรโพสตอบไปว่า ดำเนินการส่งเรื่องไปให้ใคร สถานะการพิจารณาอยู่ขั้นไหน อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า มีการรับเรื่อง ดีกว่าจะปล่อยให้ว่างไว้เฉย ๆ ไม่รู้ว่าจะมีใครรับรู้หรือเปล่า
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 วันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แตกต่างไปจากเมื่อ 6 (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: สายงานช่วยสอนผู้ไม่มีคนรู้จักในจุฬาฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2548
วันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แตกต่างไปจากเมื่อ 6 ปีก่อน หรือเปล่า คงแตกต่างไปบ้างเป็นธรรมดาของกาลเวลา หากแต่ในวันนี้เรามีระบบประกันคุณภาพเกิดขึ้น คำถามที่อยากจะถามต่อชาวจุฬาฯ คือ เรามีคุณภาพจริงเหรอ เรามีเอกสารควบคุมและไม่ควบคุม มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานทุกอย่าง เราทำตามสิ่งที่เราเขียนไว้ จริงหรือเปล่า จริงมั้ยที่เรากำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราเขียน หรือเราเขียนคู่มือคุณภาพเพราะถูกบังคับให้เขียน เขียนได้สวยหรูยิ่งนัก แต่ความจริงที่ต้องยอมรับอย่างเจ็บปวดคือเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก 6 ปีก่อนสักเท่าไหร่ ที่นี่ ที่จุฬาฯ ยังไม่ความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการบริหารบุคลากร ทำไมเรื่องนี้จริง ลองดูคำถามที่เสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ดู คำถามของบุคลากรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ สวัสดิการ มีอยู่เยอะมาก ทำไม เพราะว่าเรายังไม่มีระบบการตรวจสอบคุณภาพจริง ๆ เรามีกฎหมาย แต่เราไม่มีตำรวจ ทุกวันนี้เราต้องอาศัยความเชื่อที่ว่า ทุกคนจะเล่นตามเกม ซึ่งมันไม่มีจริง อยากให้ส่วนประกันคุณภาพแสดงฝีมือให้ประจักษ์ว่า ไม่ได้เป็นเพียงเสือกระดาษ สร้างระบบการตรวจสอบจากข้างล่างสู่ข้างบนบ้าง ในคุ่มือคุณภาพที่ได้อ่านจากหลาย ๆ คณะ มีแต่ส่วนบน มอบหมายลงส่วนล่าง ไม่มีใครบอกว่า ถ้าส่วนบนผิดพลาดจะทำอย่างไร แม้แต่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ของเรา ก็หาคู่มือไม่ได้เลย วันนี้และอนาคตของจุฬาฯ จะเป็นอย่างไร ขอให้มันเป็นไปในทางดี ก่อนที่ทุกอย่างจะล้มเหลวลงไปเพราะว่า เรายังเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นจริง เชื่อว่าวันนี้เรามีคุณภาพแล้ว
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/1)       

 All links out of your english website version lead (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: mas เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548
All links out of your english website version lead nowhere.
Thanks for looking into this matter.
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 สงสัยว่าทำไมเวลาที่ฝ่ายประกันคุณภาพหรือผู้เกี่ยวข้ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: จิปาถะ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
สงสัยว่าทำไมเวลาที่ฝ่ายประกันคุณภาพหรือผู้เกี่ยวข้องของจุฬาฯ เข้ามาให้คำตอบในความคิดเห็นต่างๆ (แสดงเป็นพื้นที่สีชมพู) แล้วตัวเลขนับคำตอบมันไม่ขึ้น

ซึ่งถ้าคนที่กำลังรอคำตอบอยู่กลับเข้ามาในหน้าหลัก จะไม่ทราบว่ามีคนตอบแล้ว เพราะตัวเลขมันยังเป็นศูนย์อยู่ นอกจากจะมีบุคคลภายนอก(อำนาจหน้าที่ที่จะใช้พื้นที่สีชมพู)เข้ามาตอบ ตัวเลขจึงขึ้น
อย่างกระทู้ภาษาอังกฤษ 2 เรื่องและของนักเรียนมัธยมอีกเรื่องข้างล่างนี้ ดูผ่านๆ แล้วเหมือนไม่มีคนตอบ หรือถ้ากวาดดูหลายๆ หน้าจะเห็นว่าเป็น "0" เยอะมาก ซึ่งเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีเท่าใด

ดังนั้นอยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วย เพราะไม่ว่าคำตอบมันจะมาจากใคร ตอบอย่างไร มันก็คือคำตอบ

นี่ถ้าไม่ลองเข้าไปดูสถิติในหน้า"สรุปข้อมูลที่ส่งมา" ก็คงยังไม่มีทางรู้ว่าที่เห็นเลข "0" อยู่ตั้งหลายกระทู้นั้น ทางประกันคุณภาพฯ ได้ตอบไว้แล้ว
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 กกอ.-สสอท.เดินหน้า จัดอันดับม.รัฐ-เอกชน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: M เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548
กกอ.-สสอท.เดินหน้า จัดอันดับม.รัฐ-เอกชน

คม ชัด ลึก วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548
บอร์ด กกอ.ร่วม สสอท. แต่งตั้ง "ชูเวช ชาญสง่าเวช" จาก ม.ชินวัตร นั่งประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ศ.(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ. ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ รศ.ชูเวช ชาญสง่าเวช รองคณบดีคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อวางรูปแบบการแบ่งกลุ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับบริบทของอุดมศึกษาไทย และสอดคล้องกับการนำมหาวิทยาลัยสู่สากล ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มในหลากหลายมิติ เช่น แบ่งตามสาขาวิชา ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน หรือการวิจัย เป็นต้น

ด้าน ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ พอสมควร และได้ตั้ง ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีการในการจัดอันดับขององค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา และจีน ว่าเป็นอย่างไร

นายก สสอท. กล่าวต่อว่า ยังให้มีการศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือการประเมิน และผลดีผลเสียของการจัดอันดับว่ามีกระทบกับใครในแง่ใดบ้าง และเมื่อจัดไปแล้วมีการนำผลไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เท่าที่ทราบทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็กำลังทำในเรื่องการจัดอับดับมหาวิทยาลัยไทยอยู่ ดังนั้น ตนจะประสานไปยังเลขาธิการ กกอ.เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/2)       

 ควรนำเสนอผลการประกันคุณภาพภายในจุฬาฯ เช่น รายงาน S (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: วรรณา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548
ควรนำเสนอผลการประกันคุณภาพภายในจุฬาฯ เช่น รายงาน SAR ของทุกคณะหน่วยงาน KPI ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบบนเวปไซด์ CU QA ด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 ทุกความคิดเห็นที่มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภา (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: ส่วนประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548
ทุกความคิดเห็นที่มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหรืองานบริการ แต่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ทางส่วนประกันคุณภาพจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยส่ง e-mail กลับไปยังผู้เสนอแนะเพื่อยืนยันก่อน และส่งข้อความที่เสนอแนะไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป โดยไม่แสดงให้เห็นทาง Website ค่ะ ถ้าไม่สามารถยืนยันผู้เสนอแนะ ทางส่วนประกันคุณภาพ ขอสงวนสิทธ์ ในการส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง นะคะ
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 มหาวิทยาลัยน่าจะจัดให้มีผู้ตอบ/ผู้ให้ข้อคิดเห็น ใน (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: บุคลากรจุฬาฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547
มหาวิทยาลัยน่าจะจัดให้มีผู้ตอบ/ผู้ให้ข้อคิดเห็น ในทุก ๆ เรื่อง เพราะข้อเสนอแนะบางเรื่องน่าสนใจมาก แต่ไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (1/0)       

 อยากทราบ พรบ.จุฬาฯฉบับที่ยืนยันไปที่คณะกรรมการกฤษฎ (ตอบแล้ว)
หมวดหมู่ : ระบบประกันคุณภาพ
 จากคุณ: ข้าราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
อยากทราบ พรบ.จุฬาฯฉบับที่ยืนยันไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาล่าสุด ยังคงยืนยันตามมาตรา 75 หรือไม่ น่าจะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรจุฬาฯได้รับทราบบ้าง ทราบข่าวว่าข้อความเปลี่ยนไปโดยข้าราชการไม่ต้องออกนอกระบบจนกว่าจะเกษียณหรือลาออก เนื่องจากหน่วยงานมีความเดือดร้อนในการที่บุคลากรโอนย้ายไปอยู่ที่อื่นนอกจุฬาฯ มาก ขอความกระจ่างด้วย
      คำตอบ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (2/0)       

แสดงหน้านี้ 15 หัวข้อ   จากทั้งหมด 41 หัวข้อ || ตอบแล้ว 36 ข้อความ   จาก 31 หัวข้อ    ร่วมแสดงความคิดเห็นใหม่คลิกที่นี่
หน้า: 1 2 3